שאלות-נפוצות

כל עובדי המעסיק ביחסי עובד- מעביד נכללים במניין העובדים למעט:

–  בענף הבניה – לא נספרים עובדים במקצועות רצפות, בנאות, טיח וברזל.

– מעסיק בענף עונתי – מניין העובדים הקובע ייקבע בתאריך 1 בינואר בכל שנה ולפי ממוצע העובדים של 12 החודשים הקודמים.

– עובדי קבלן ונותני שירותים אינם נכללים במניין העובדים של מזמין העבודה אלא במניין העובדים של המעסיק הישיר.

–  מעסיק הלוקח עובד או קבוצה של המועסקת במסגרת מפעל מוגן, יכללו עובדים הללו במניין העובדים של המעסיק רק במידה והם עונים על כל הקריטריונים להלן: הם מיועדים להשמה אצל המעסיק, אינם מועסקים אצלו יותר מ – 6 חודשים דרך המפעל המוגן, מתקיימים יחסי עובד מעביד בינם לבין המפעל המוגן והם מקבלים שכר שאינו נמוך משכר המינימום (לרבות שכר מינימום מותאם) וזכויות סוציאליות.

הצו מגדיר אדם עם מוגבלות בצורה רחבה, וזאת לפי ההגדרות שבחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:  "אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

גם אדם עם לקות זמנית נכלל בהגדרת אדם עם מוגבלות שבחוק, כל עוד הוא עומד ביתר תנאי ההגדרה (שבשל הלקות מוגבל תפקודו של העובד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים).

אם הצו חל עליך, הנך מחויב למנות אחראי להעסקת עובדים עם מוגבלות באופן מיידי.

האחראי יכול להיות עובד ייעודי לנושא זה או עובד אחר מבין עובדיך הממלא גם תפקיד נוסף. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות מציע כי יהיה אדם מתחום משאבי אנוש. בארגונים גדולים מומלץ מאוד שיהיה עובד ייעודי. על האחראי מוטל לפעול ליישום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות הצו ולפעול לשילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה – לטובת העובד והעסק.

בצו ההרחבה אין המלצה בעניין זה. משרד הכלכלה ממליץ שהאחראי יכיר את הנושא ואת הכלים העומדים לרשות המעסיק. אנו ממליצים להפנות את האחראי שמונה לנושא אלינו, לתעסוקה שווה, שמפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה תחת משרד העבודה, על מנת שתוכלו לקבל ייעוץ, הדרכה וליווי המתאימים לעסק שלכם.

מגוון האנשים עם מוגבלות הוא גדול ביותר. יש בקרבם בעלי ניסיון תעסוקתי, מקצוע או תעודות אקדמיות וכן עובדים חסרי ניסיון ובלתי מקצועיים. מוגבלות של אדם יכולה להשפיע על יכולתו לבצע תפקידים מסוימים אך לחלוטין לא לבוא לידי ביטוי בתפקידים אחרים – כך שהאדם יכול לבצע את התפקיד בדיוק כעובד ללא מוגבלות.

בדרך כלל בכל עסק ישנם מגוון תפקידים בהם ניתן לשלב עובדים עם מוגבלויות שונות. תוכל לפנות אלינו לתעסוקה שווה, לפי הפרטים המופיעים מטה, ונשמח להגיע לעסק שלך ולבחון יחד כיצד הוא יעמוד בדרישות הצו.

מעסיק יכול לבקש מעובדים כי ידווחו על מוגבלותם באופן וולונטרי תוך ציון המטרה שלשמה מתבקש המידע, אך אינו רשאי לחייבם לעשות כן ועליו להודיע להם מראש כי אינם חייבים לעשות כן. בכל מקרה יש לשמור על זכותם לפרטיות לפי החוק.

כמו כן, מעסיק יכול למנות במניין העובדים עם מוגבלות, עובדים אשר ביקשו מן המעסיק התאמות בגין מוגבלותם, או שנקלטו לארגון בסיוע של תעסוקה שווה, פורטל עבודה נגישה או גופי השמה וליווי שיקומיים.

יש להבדיל בין שלושה מצבים:

  1. מועמד במסגרת הליך לאיוש משרה במסגרת מימוש ההסכם לייצוג ההולם, נדרש בדרך כלל להצהיר על מוגבלותו ולהוכיח אותה כפי שייקבע. מובהר כי מדובר במשרות שמראש יוגדרו כמיועדות עבור אנשים עם מוגבלות.
  2. מועמד במסגרת הליך "רגיל" לאיוש משרה,  או לקידום במשרה, שכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים,  המעוניין לקבל העדפה מתקנת (כאמור בחוק השוויון), יצטרך להצהיר על מוגבלותו ולהוכיחה כפי שייקבע.
  3. עובדים קיימים – המעסיק יכול לפנות לכלל העובדים ולברר אם מי מהם הוא אדם עם מוגבלות. לצורך הברור שעורך לגבי עמידתו בחובת הייצוג ההולם, אך הוא אינו רשאי לחייבם להזדהות כאנשים עם מוגבלות ולהם אין כל מחויבות להזדהות כך.  כאמור. בכל מקרה, הבירור חייב להיעשות כאמור תוך ציון המטרה שלשמה מתבקש המידע ותוך שמירה קפדנית על צנעת הפרט ושמירת המידע הנאסף ממנו בסודיות מוחלטת ומלאה.

כן. מועמד או עובד (בהליך קידום) הכשירים לבצע את התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי יתר העובדים, זכאים על פי חוק השוויון להעדפה מתקנת, שהיא אחת הדרכים לקדם את הייצוג ההולם במקום העבודה.

לא, אלא אם המטרה של השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך העדפה מתקנת. מודגש כי המעסיק חייב לציין בפני המועמד כי הוא אינו חייב לענות על שאלה זו. מועמד עם מוגבלות אינו מחויב לדווח למעסיק על מוגבלותו, ככל שהיא אינה משפיעה או אינה עשויה להשפיע על ביצוע התפקיד.

המעסיק מחויב לשמור על סודיות בקשר למידע זה ולהשתמש בו רק למטרה שלשמה הוא נמסר.