התאמה לצרכי המעסיק

מסמך שלפנינו נציג בקצרה תמורות ביחס אל סוגית האנשים עם מוגבלות , תוך שימת דגש על המודלים התיאורטיים העיקריים בחקר המוגבלות והצגת התפתחות המדיניות בישראל ביחס לאוכלוסיה זו, בעיקר בהקשר התעסוקתי ותוך התייחסות לנקודות מיפנה עיקריות, כגון חקיקת חוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקמת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, שביתת הנכים הגדולה וועדת לרון ועוד.
עוד נתייחס לנושא המעסיקים של עובדים עם מוגבלות, תוך שנציג את מאפייניהם, עמדותיהם וקשייהם בהעסקת אנשים עם מוגבלות, זאת על בסיס ממצאי מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם.